DIO-TOOLS-David1327

david1327

New Member
Zdroj: DIO Tools - Forum Grepolis.en

Download: DIO-TOOLS-David1327 (Download)

DIO-Tools a oficiálne schválené spoločnosťou Grepolis.

Popis: Rôzne nástroje pre Grepolis.
 • Inštalácia:
  Najskôr musí byť nainštalovaný doplnok pre príslušný prehliadač.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Opera
Safari
Tampermonkey
Tampermonkey
Tampermonkey
Tampermonkey
Tampermonkey

Po nainštalovaní doplnku,

skript sa dá nainštalovať:
DIO-TOOLS-David1327 (Download)

Najnovšia verzia:

 • fotos:

  overview-1.png

 • špecifikácia:
  Funkcie môžu byť vypnuté.
  • Okno s emotikony
  • Počítadlo bireme
  • Celková sila jednotiek
  • Nosnosť
  • Okno dostupných jednotiek
  • Výhľad na dediny
  • simulátor
  • taskbar
  • Okno Sily
  • Zvýhodnené okná
  • Divy sveta
  • Zoznam miest
  • Obchodné možnosti
  • Správa o obrane
  • Okná aktivít
-> Podrobný popis funkcií

settings.update.png

settings.us.pngsimulator.png


attack.us.png

If it helps :)
 
Naposledy upravené :

david1327

New Member
Dúfam, že som na správnom mieste

en: I hope I'm in the right place

Rád by som vložil slovenčinu do DIO-TOOLS-David1327, ale Sloaka vôbec nepoznám,

môžeš mi pomôcť tým, že to preložíš do slovenčiny (červenou farbou)?

I would like to insert Slovak into DIO-TOOLS-David1327 but I do not know the Sloak at all,

can you help me by translating this into Slovak (in red)?

JavaScript:
en: {
      settings: {
        dsc: "DIO-Tools offers, among other things, some displays, a smiley box,<br>trade options and some changes to the layout.",
        act: "Activate/deactivate features of the toolset:",
        prv: "Preview of several features:",

        version_old: "Version is not up to date",
        version_new: "Version is up to date",
        version_dev: "Developer version",

        version_update: "Update",

        link_forum: "https://www.tuto-de-david1327.com/en/pages/info/en-dio-tools-david1327.html",
        link_contact: "https://en.forum.grepolis.com/index.php?threads/dio-tools.52104/page-12#post-1058755",

        forum: "Tuto de david1327",
        author: "Forum",

        cat_units: "Units",
        cat_icons: "Town icons",
        cat_forum: "Forum",
        cat_trade: "Trade",
        cat_wonders: "World wonder",
        cat_layout: "Layout",
        cat_other: "Miscellaneous"
      },
      options: {
        //bir: ["Bireme counter", "Counts the biremes of a city and sums these"],
        ava: ["Units overview", "Counts the units of all cities"],
        ava2: ["Ocean number", "Extension unit"],
        sml: ["Smilies", "Extends the bbcode bar by a smiley box"],
        str: ["Unit strength", "Adds unit strength tables in various areas"],
        tra: ["Transport capacity", "Shows the occupied and available transport capacity in the unit menu"],
        per: ["Percentual trade", "Extends the trade window by a percentual trade"],
        rec: ["Recruiting trade", "Extends the trade window by a recruiting trade"],
        cnt: ["Conquests", "Counts the attacks/supports in the conquest window"],
        way: ["Troop speed", "Displays improved troop speed in the attack/support window"],
        sim: ["Simulator", "Adaptation of the simulator layout & permanent display of the extended modifier box"],
        act: ["(Obsolete) Activity boxes", "Improved display of trade and troop activity boxes (position memory)"],
        pop: ["Favor popup", "Changes the favor popup"],
        tsk: ["Taskbar", "Increases the taskbar and minimizes the daily reward window on startup"],
        cha: ["Chat", 'Replaced the alliance chat by an world chat. (FlashPlayer required)'],
        bbc: ["Defense form", "Extends the bbcode bar by an automatic defense form"],
        com: ["Unit Comparison", "Adds unit comparison tables"],
        tic: ["Town icons", "Each city receives an icon for the town type (automatic detection)", "Additional icons are available for manual selection"],
        til: ["Town list", "Adds the town icons to the town list"],
        tim: ["Map", "Sets the town icons on the strategic map"],
        wwc: ["Calculator", "Share calculation & resources counter + previous & next buttons on finished world wonders (currently not deactivatable!)"],
        wwr: ["Ranking", "Redesigned world wonder rankings"],
        wwi: ["Icons", 'Adds world wonder icons on the strategic map'],
        con: ["Context menu", 'Swaps "Select town" and "City overview" in the context menu'],
        sen: ["Sent units", 'Shows sent units in the attack/support window'],
        tov: ["Town overview", 'Replaces the new town overview with the old window style'],
        scr: ["Mouse wheel", 'You can change the views with the mouse wheel'],

        err: ["Send bug reports automatically", "If you activate this option, you can help identify bugs."],
        her: ["Thracian Conquest", "Downsizing of the map of the Thracian conquest."],
        // Town icons
        LandOff: "Land Offensive",
        LandDef: "Land Defensive",
        NavyOff: "Navy Offensive",
        NavyDef: "Navy Defensive",
        FlyOff: "Fly Offensive",
        FlyDef: "Fly Defensive",
        Out: "Outside",
        Emp: "Empty"
      },
      labels: {
        uni: "Units overview",
        total: "Total",
        available: "Available",
        outer: "Outside",
        con: "Select town",
        // Smileys
        std: "Standard",
        gre: "Grepolis",
        nat: "Nature",
        ppl: "People",
        Par: "Party",
        oth: "Other",
        hal: "Halloween",
        xma: "Xmas",
        eas: "Easter",
        lov: "Love",
        // Defense form
        ttl: "Overview: Town defense",
        inf: "Town information:",
        dev: "Deviation",
        det: "Detailed land units",
        prm: "Premium bonuses",
        sil: "Silver volume",
        mov: "Troop movements:",
        // WW
        leg: "WW Share",
        stg: "Stage",
        tot: "Total",
        // Simulator
        str: "Unit strength",
        los: "Loss",
        mod: "without modificator influence",
        // Comparison box
        dsc: "Unit comparison",
        hck: "Blunt",
        prc: "Sharp",
        dst: "Distance",
        sea: "Sea",
        att: "Offensive",
        def: "Defensive",
        spd: "Speed",
        bty: "Booty (resources)",
        cap: "Transport capacity",
        res: "Costs (resources)",
        fav: "Favor",
        tim: "Recruiting time (s)",
        // Trade
        rat: "Resource ratio of an unit type",
        shr: "Share of the storage capacity of the target city",
        per: "Percentage trade",
        // Sent units box
        lab: "Sent units",
        improved_movement: "Improved troop movement",
      },
      tutoriel: {
        tuto: "=Guides Grepolis=",
        reme: "I thank everyone who contributed to the development of DIO-Tools",

        link_troupes: "https://www.tuto-de-david1327.com/pages/troupes-grepolis.html",
        link_utile: "https://www.tuto-de-david1327.com/pages/info/sites-utilitaires.html",

        Trou: ["Grepolis Troops Specialization Tutorial - tuto de david1327", "What you need to know about the troupe of grepolis Strengths / weaknesses of the units"],
        util: ["Utility sites for grepolis - Tuto de david1327", "A multitude of tools for Grepolis: Statistics, Maps, Tools, Script, Forum ... they are all listed here."]
      },
      buttons: {
        sav: "Save", ins: "Insert", res: "Reset"
      }
    },
 

david1327

New Member
Ahojte všetci, verzia 4.11.4 a sú k dispozícii

Aké sú zmeny
Pridanie nových emotikonov,
Integrácia s Mole Hole (Zoznam miest a ponuka).
Zmena štýlu posúvača (k dispozícii v prehliadačoch Chrome, Opera, Safari) (možnosť možno vypnúť v možnostiach)
Zmena nastavení a percentuálne obchodovanie.
Zmena rozloženia obrazovky útoku a podpory + zmena funkcie deaktivácie (komplexnejšie)
Oprava chyby: Porovnanie jednotiek.

EN: Hello everyone version 4.11.4 and available
What are the changes
Addition of new emoticons,
Integration with Mole Hole (City list and menu).
Changing the style of the scroll bar (Available on Chrome, Opera, Safari) (option can be disabled in options)
Change settings and Percent trading.
Changing the Attack and Support Screen Layout + Changing the Deactivation Function (More Comprehensive)
Bug correction: Comparison of units.

17836cba152f419979bb748988c43903.png
efe8784a3ce0964be194ef20dbab4197.png
6d276bcc319e427c791a48fc2c3f8a4c.png
9dc7e2a5900a332338453b1103bb73a8.png
0db76420cea8024e98966ef4d70d2856.png
 

david1327

New Member
Dobré ráno všetkým
K dispozícii je nová verzia DIO-TOOLS-David1327 vo verzii 4.15 !!

zmena
Okno útoku a vylepšenie podpory a opravy chýb
index.php
index.php

Novinka
Integrácia 3 funkcií Quack Toolsammlung.
„Mesto BBcode“ Pridá na kartu mesto bbcode mesta
index.php


Odstránenie viacerých správ vo fóre (Obnoviť, ak chcete aktivovať / deaktivovať (momentálne))
index.php


Vylepšená prezentácia podnikania a náboru
index.php


Ktorá z funkcií Quack Toolsammlung je pre vás nevyhnutná? takže ho vložím do DIO-TOOLS-David1327

PS: Odporúčam vám deaktivovať možnosti, ktoré nepoužívate
smiley-emoticons-thumbs-up-new.gif


en:
Good morning all
New on DIO-TOOLS-David1327 version 4.15 is available !!

Change
Attack window and improve support and bug fix

Novelty
Integration of 3 functionalities of Quack Toolsammlung.
"City BBcode" Adds the city bbcode to the city tab
Delete several messages in the forum (Refresh to activate / deactivate (for the moment))
Improved presentation of business and recruitment

Which functionality of Quack Toolsammlung is essential for you? so that I insert it in DIO-TOOLS-David1327

PS: I recommend that you deactivate the options that you are not using
 

david1327

New Member
Dobrý deň, je k dispozícii aktualizácia pre verziu 4.17
smiley-emoticons-i-lovo-grepolis.gif


Po včerajšej aktualizácii je potrebné vykonať osobné nastavenie. Schopnosť sledovať všetko a premýšľať o tom, čo skutočne chcete (všetko je možné zrušiť výber)
smiley-emoticons-kaffee2.gif


capture-d-ecran-2021-03-15-133739.png

capture-d-ecran-2021-03-16-131041.png


Všetky novinky tu
https://www.tuto-de-david1327.com/en/annonces/dio-tools-david1327/update-to-version-4-17.html

Toto je web, ktorý si môžete pozrieť, aby vám nič neuniklo.
https://www.tuto-de-david1327.com/en/annonces/dio-tools-david1327/

EN napísal/-a:
Hello, the update for version 4.17 is available
smiley-emoticons-i-lovo-grepolis.gif


After yesterday's update, you need to make personal settings. Ability to watch everything and think about what you really want (Everything can be deselected)
smiley-emoticons-kaffee2.gif


All update news here
https://www.tuto-de-david1327.com/en/annonces/dio-tools-david1327/update-to-version-4-17.html

This is the website to check out so you don't miss a thing.
https://www.tuto-de-david1327.com/en/annonces/dio-tools-david1327/
 
Hore